Obraz

Vykonávacie predpisy janičiarskeho zboru
Založeného na zakladajúcej schôdzi dňa 21.10.2006 vo Svätom Jakube


k právam a povinnostiam kolektívneho aj individuálneho člena janičiarskeho zboru:

Orgánmi janičiarskeho zboru sú:


a/ spoločné a individuálne skupinové velenie.

Je to systém čestných a výkonných hodností, dohodnutý na nejaké konkrétne obdobie, minimálne však rok a upresňuje sa na konkrétnu akciu formou zastupovania – a vzťahuje sa k spoločným reprezentačným akciám, kde sa hierarchia uplatní.

Hierarchia je nasledujúca:
Predsedajúci veliteľ zboru baš-jahjabaši (jeni-čeri agasi)
Hodnostári v poradí
baš-čavuš,
kethueda-bej,
jeni-čeri effendi,
muchzir-aga,
muftí
(títo ale nevelia, iba požívajú dôstojnosť a zastupujú baš-jahjabašiho.)
Kapitáni - jednotliví velitelia boeluekov v hodnostiach čorbadži.
Poručíci - velitelia neúplných oddielov karakolúdži (k nim patrí rangom kátib, ale tiež nevelí)
Desiatnici – odabaši (onbaši) (sem patria zástavníci alemdží, bajrakdári a bubeníci dau-baši)
Prostí janičiari – joldaši (odstupňovaní podľa rokov služby počtom a farbou pier)

Hodnosti sa získavajú poverením, voľbou a zásluhou. Udeľuje ich formálne jeni-čeri agasi, ale určujúce je rozhodnutie dívánu zboru, v ktorom zasadajú zástupcovia skupín.
Úmerne svojim hodnostiam a funkciám z nich vyplývajúcim jednotliví dôstojníci zboru udržiavajú zbor v praktickom chode. Hodnosť získaná poverením je dočasná a udeľuje ju díván zboru. Vedúci sa dohodnú, aby niekto na nejaké obdobie vykonával funkciu a na jej výkon potrebuje hodnosť. Keď potreba pominie, hodnosť s funkciou zaniká. Na úrovni skupiny určuje hodnosti vedúci skupiny podľa rovnakého kľúča, ako sú hodnosti udelené voľbou.
Hodnosť získaná voľbou je daná rozhodnutím joldašov alebo na skupinovej úrovni, alebo na celozborovej úrovni. Na skupinovej úrovni je možné udeľovať hodnosť podľa počtu registrovaných joldašov: pri počte do 6 joldašov hodnosť odabašiho (onbašiho), pri počte nad 6 do 12 hodnosť karakoludžího, pri počte od 12 do 18 hodnosť Čorbadžiho. Ak všetci joldaši dvojtretinovou voľbou priznajú niekomu hodnosť, požíva ju až do jej potvrdenia na stretnutí dívánu zboru a potom na najbližšie funkčné obdobie jedného roka.
Voľba niekoho do hodnosti sa z formálneho hľadiska odohrá ako janičiarska vzbura. Ak niekto získa ktoroukoľvek z foriem opakovane trikrát za sebou hodnosť aj po vypršaní funkčného obdobia, díván mu prizná hodnosť zásluhou.
Hodnosť, získaná zásluhou mu ostáva trvale aj po doslúžení vo všetkých funkciách, s výnimkou ďalšieho povýšenia. Ani tak však takáto hodnosť neprepadá.
Okrem toho môže získať hodnosť zásluhou taký joldaš, alebo dôstojník, ktorý vykoná v rámci zboru natoľko záslužný čin, že ho díván zboru povýši do hodnosti za túto zásluhu bez ohľadu na odslúžené funkčné obdobia a prípadne preskočí aj hierarchické stupne.
Z hodnosti za zásluhy plynie dôstojnosť, ak sa však nespája s funkciou, nevyplývajú z nej právomoci, ani právo zasadať v díváne. K hodnosti, získanej zásluhou, sa viaže právo na doplnky uniformy, ktoré majú byť poskytnuté na náklady zboru. (napr. zvláštna čiapka, žezlo, pero, chochol, atď.)

Náklady na doplnky a zmeny uniformy podľa hodnosti pri udelení hodnosti voľbou hradí skupina, do ktorej hodnosť pribudla, vychádzajúc z toho, že je to pre skupinu česť. Hodnosť, pridelená poverením požíva insígnie a uniformu dočasne a ten, kto je do hodnosti takto povýšený, ani jeho skupina, nemusia preto náklady znášať. Uniforma i s doplnkami sa alebo vyrobí, alebo požičia na náklady zboru. Ak sa vyrobí, ostáva v majetku zboru a pridelí sa ďalšiemu užívateľovi, alebo sa z majetku zboru odpredá.

Ak z vážnych, alebo funkčných dôvodov člen, poverný funkciou a užívajúci hodnosť nemôže hodnosť reprezentovať, má právo za seba určiť jednorázovo, alebo trvale zástupcu. (Napríklad ak ten, kto dosiahol hodnosť kethuedu, alebo čorbadžiho je v spoločnom programe potrebný ako prostý strelec a aj súbojovo musí byť v prvej línii a pod.) Zástupca slúži len ako viditeľný predstaviteľ hodnosti, ale musí byť schopný dôstojne hodnosť reprezentovať.

Preto jeho uvedenie do hodnosti má túto hierarchiu schvaľovania:
1. Vedúci skupiny, z ktorej hodnosť pochádza. Ak nesúhlasí, alebo ak náhradníka pre hodnosť nemôže uvoľniť, presunie toto právo na díván a zástupca môže byť z inej skupiny.
2. Skupinový, alebo dielčí díván, ak nerozhodla sama skupina.
3. Vedúci akcie, ak je to člen zboru. Ak nie je, iba sa mu zámena oznámi.

Pokiaľ potreba zámeny zanikne, má sa titulárny dôstojník okamžite ujať výkonu hodnosti, pretože je to česť, ktorú je povinný si vážiť.
Hodnosť môže zaniknúť vypršaním, odstúpením, čestným pozbavením a degradáciou.

Všetky hodnosti a ich zmeny (i dočasné) eviduje čavuš-baši a pravidelne, najmenej však raz do roka ich aktualizuje. Každá členská skupina je mu preto povinná všetky zmeny v počte členov a ich hodností hlásiť. Čavuš-baši po schválení dívánom vydá menovací dekrét – adhnáme a zariadi cez kethueda-beja výrobu, alebo požičanie insígnií a kostýmu. Oficiálne odovzdanie insígnií (hoci ich dotyčný už nejaký čas užíva) sa odohrá na najbližšom stretnutí, kde sa súčasne vyskytne baš-jahjabaši a dotyčný, do hodnosti povýšený, alebo ich prevezme reprezentant skupiny v díváne. Tento akt je slávnostný a vykoná sa pred nastúpenou jednotkou. Porvrdzuje sa salvou.


b/ díván slovenského janičiarskeho zboru, alebo skupinový diván

Je to hlavný orgán zboru a zasadajú v ňom zástupcovia všetkých skupín, ktorí tvoria zbor, funkcionári zboru a Peter Koza ako zakladateľ. Predsedá mu baš-jahjabaši, ktorého funkcia sa volí na funkčné obdobie.
Hlasy zástupcov skupín sú váhované evidovaným počtom janičiarov, ktorými kolektívny člen (skupina) disponuje. Táto váha sa prepočíta pred každým jednotlivým zasadaním. Peter Koza a funkcionári (ak nie sú totožní so zástupcami)
majú po jednom hlase. Ak je zástupca totožný s funkcionárom má o hlas viac, než koľko mu prislúcha z váhovania.
Díván rieši všetky existenčné, organizačné a kompetenčné otázky a rozhoduje o financiách zboru. Díván zasadá minimálne raz do roka a automaticky na každom stretnutí, kde fungujú janičiari alebo ako kompletný orgán, alebo ako orgán, zostavený len z prítomných členov zboru – tzv. dielčí díván. Tam, kde nie je reprezentatívne zastúpenie členov dívánu, vytvorí sa tzv. „malý díván“ z prítomných funkcionárov a dôstojníkov – poddôstojníkov.
Dívánu predsedá jeni-čeri agasi, alebo v dielčom, či malom díváne hodnosťou a funkciou najvyšší a najstarší funkcionár, alebo dôstojník.
Každá skupina má nespochybniteľný nárok na jedno miesto v díváne a svojho reprezentanta si volí na základe svojich vnútroskupinových pochodov. Môže však byť dvojtretinovým uznesením dívánu požiadaná o zmenu reprezentanta bez udania dôvodu a skupina má dívánu vyhovieť. Ak sa tak stane a takto vymenený reprezentant skupiny je zároveň funkcionár, svoje miesto v díváne ako funkcionár zboru týmto rozhodnutím pokiaľ zotrváva vo funkcii nestráca.c/ Hlavný Muftí (alebo ulema - pre účely zboru čosi ako čestný arbiter),

ktorým je do času svojho fungovania Peter Koza a po jeho odstúpení, či smrti skupinovým dívánom zvolená fyzická osoba. Rieši a rozhoduje odborné spory, riadi výskum a komunikuje na odbornej úrovni mimo zbor. Pokiaľ sa na žiadosť členov zboru nejaký odborný spor dostane pred neho, jeho rozhodnutie v mene zboru je konečné. Sám sporné problémy nevyhľadáva, ale majú mu byť predložené. Ak však nastane flagrantné porušenie pravidiel, alebo skupina, či jednotlivec svojím správaním vyvolajú príčinu na zásah, môže vyvolať konanie. Podľa svojho uváženia si vytvára pomocný díván, alebo sa v rozhodovaní opiera o autoritu dívánu zboru. Ak v dôsledku jeho rozhodnutia vzniknú niektorej zo zložiek prídavné náklady, díván zboru rozhodne, či prispeje svojím podielom na finančný výdavok a v akom rozsahu.


FINANCIE
zboru spravuje Kethueda bej za pomoci jedného, alebo viacerých kátibov a vznikajú nasledujúcim spôsobom:
1. Poukázaním podľa počtu registrovaných členov zboru. Ak tento spôsob vznikne, uznesú sa na ňom členovia dívánu zboru.
2. Odvedením podielu z akcií. Ten člen zboru, ktorý poriada akciu s janičiarmi, odvedie do spoločnej kasy „podiel z hlavy“, čiastku, ktorú určí díván zboru pre dané funkčné obdobie.
3. Vlastnou hospodárskou činnosťou kethuedu a jeho tímu. Sem patrí aj predávanie a zadávanie vecí do výroby.


DISCIPLÍNU A PORADOVÚ PRÍPRAVU, BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A NÁVODY NA OBSLUHU ZBRANÍ
zabezpečuje Jeni-čeri effendi za pomoci poriadkovej polície a cvičiteľov prideľovaných od skupín.
Pomocou Čavuš-bašiho vydáva predpisy a súpisy povelov.


STAVBU TÁBORA A TÁBOROVÝ PORIADOK
ako aj jeho vybavenosť zabezpečuje Muchzir-aga. On kontroluje, či majú skupiny predpísané táborové vybavenie a plánuje spoločné investície do táborového života.


INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO
Ak niektorý individuálny člen janičiarskeho zboru opustí svoju skupinu a chce sa naďalej uplatniť v janičiarskom zbore, prípadne, ak sa do zboru chce prihlásiť nečlen skupiny, platia pre neho nasledujúce predpisy:

1. Výstroj, ktorá patrila jeho skupine vráti a vyrovná si s ňou záväzky. Jeho vedúci mu to potvrdí na prihlasovacom liste pre čavuš-bašiho.
2. Díván odsúhlasí jeho prijatie ako individuálneho člena.
3. Niektorá skupina sa prihlási, že ho zaradí do svojej zostavy. Ak ich bude viac, má on možnosť si vybrať skupinu.
4. Ak janičiar má vlastnú uniformu a výstroj, ale jeho nová skupina má inú, pokúsi sa to najskôr sám uviesť do súladu, prípadne s pomocou baš-čavuša a kethuedu-beja.
5. Baš-čavuš ho zaregistruje u novej skupiny
6. Ak díván neodsúhlasí jeho členstvo, šermiar sa zaväzuje skončiť s janičiarskou činnosťou a odpredať výstroj a výzbroj prednostne zboru, pokiaľ by si veci nechcel ponechať ako pamiatku. Je to akt rešpektovania know-how a aktu príslušnosti k zboru.ČAVUŠ – KÁNÚN
(všetko, čo sa týka posolského úradu)

Rozširuje a spravuje čavuš-baši Ivan Belička, podklady dávajú všetci podľa svojej právomoci.

Úlohy posolského úradu.

Čavuš baši stanoví svojho zástupcu (alebo niekoľkých)– čavuš-emína.
1. Vytvára, archivuje a rozširuje zápisy z dívánov.
2. Vytvára a doplňuje knihu reglementov KÁNÚN-NÁME.
3. Vyhotovuje povyšovacie listiny do hodností a funkcií. Vzorku pripraví Muftí P. Koza
4. Eviduje zoznamy janičiarov a ich mien, eviduje a oznamuje uprázdnenie mena. Na ten účel vytvorí a doplňuje mennú ponuku.
5. Propaguje Slovenský janičiarsky zbor v médiách.
6. Nadväzuje kontakty a komunikuje s inými janičiarskymi jednotkami na svete
7. Vytvára dokumentáciu o činnosti zboru


ODA-KÁNÚN
(táborový reglement)

Rozširuje Čavuš-baši, dozerá, doplňuje a riadi muchzir-aga.
Rok 2007:
  - Čavuš-baši: Ivan Belička
  - muchzir-aga: Martin Ružbarský

1. Táborové vybavenie boelueku – v skutočnosti ody.
 Každá desiatka má svoj stan, kotlík pre desať ľudí (alebo menej, ak je menšia), tyč na nosenie kotlíka, mech na vodu (alebo upravený zamaskovaný demižón), servírovaciu dosku a podstavec na dosku. (Nízke kozy, alebo výkyvná viacnožka)
Má rúru na zatlčenie do zeme a na postavenie na tvrdý podklad, do ktorej sa dá zasunúť oddielová zástava. Má zapichovaciu tyč, do ktorej sa strkajú perá z čiapok, aby sa nestratili a nepoškodili.
Ak má koberec(nepovinný), na ktorom môže oddiel sedieť, má ho vystaviť alebo pod prístrešok pred stan, alebo do otvoreného stanu. Pre tento prípad treba aby interiér stanu, kde sú veci, ktoré nechceme vidieť, bol oddelený závesom, alebo kobercom.
Má v poľných podmienkach lopatku na zakopanie výkalov a všetko náradie na stavanie táboriska v teréne.

Kontrola zo strany muchzira-agu prebehne :
a/ výhľadovo. Do termínu, ktorý určí díván overí u jahjabašiov, či budujú vybavenie. Tí sú povinní pri potvrdení dobudovania udať aj rozmery minimálneho a maximálneho táboriska pre svoj boeluek a zvlášť rozmery samotného stanu.
b/ pred akciou overí u jahjabašiov, či každý má vybavenie a sprostredkuje doplnenie požičaním. (Na ten účel eviduje, ktorá skupina – a nielen z janičiarskych skupín - disponuje stanom). Podľa topografie miesta vytýči tábor. Vzor tábora v kresbe dodá Muftí.
c/ pri stavaní tábora vymedzí miesto pre táborenie od, kuchyne a veliteľského stanu díván-oda. Stanoví smetisko v závetrí, miesto pre kanóny a stan (prístrešok) na zásoby. Dohliada na harmonogram stavania.
d/ po dokončení kolauduje a ohodnocuje kvalitu, včasnosť a disciplínu stavby tábora.

2. Chod tábora.
Muchzir aga inštruuje muftího, kedy bude spievaný prvý ezán a mehter-bašiho, kedy sa zahrá prvá večierka - „kindia“. Potom odovzdá tábor do správy Jeničeri-effendiho, ktorý rozdelí služby a stráže a dohliada na poriadok.

Na každú akciu si menuje vlastného zástupcu (kijahju), prípadne po prejednaní v díváne. Ten mu pomáha v príprave a kontrole.


DEFTER – KÁNÚN
(pravidlá vedenia pokladnice)

Povinnosti KETHUEDA-BEJA a jeho zástupcu KÁTIBA : DEFTER – KÁNÚN.

1. Vypracovať defter – knihu povinných poplatkov a vyberať ich do kasy. Podklady dostáva od jednotlivých vedúcich skupín – jahjabašiov.
2. Financovať spoločné predmety podľa rozhodnutia dívánu. Aktuálne je to veľký Alem zboru.
3. Vyhľadávať výrobcov a zadávať im výrobu spoločne udeľovaných vecných obdarovaní: Pier, tuegov, listín, čiastok uniforiem, atď a dbať, aby boli hotové k termínu odovzdávania, t.j. vždy k sústredeniu.
4. Od jeničeri-effendiho mať vždy aktualizované zaradenia a týmto úmerne prideľovať prostriedky skupinám zo spoločných akcií.
5. Na každom díváne vydať odpočet zo svojho hospodárenia a vysloviť prognózu na financovanie spoločných vecí.
6. Vytvárať podmienky pre vlastné finančné podnikanie v prospech kasy zboru, napr. predajom suvenírov na akciách a pod. Zisk sa delí napoly : zboru a predajcovi.

Typické možné suveníry: Schránka na korán, Ruka fatimy, meno Alláh v medailóne, janičiarska lyžica, janičiarsky nožík, ale aj plagát janičiarskeho zboru atď.


ODŽAG - KÁNÚN
(povinnosti a zásluhy)

Rozširuje Čavuš-baši, dozerá a riadi Jeničeri-effendi.
Rok 2007:
 - Čavuš-baši Ivan Belička
 - Jeničeri-effendi Pavol Valouch

1. Povinnosti nováčika – adžemi oglana.
Označenie: biele pero na čiapke.
Má vedieť, ku akému oddielu (boelueku) patrí, vedieť, aké je číslo boelueku a vedieť, aký je oddielový znak. Pozná menom svojich nadriadených. Opticky rozoznáva vlastnú zástavu boelueku. Vie pochodovať a cvičiť podľa povelov, bez toho, že by im rozumel, alebo ich vedome ovládal. Vie vystreliť z pušky a vytasiť šabľu. Nemusí vedieť nabiť, ani šermovať. Má ale vedieť „zomrieť“ od guľky a od chladnej zbrane. Vie pasívne vykonávať subordinačnú zdvorilosť a zvolania. Vie vykonať rituálne umývanie „tajammum“ medzi ostatnými a vie vykonať v skupine, vedenej znalými kompletnú modlitbu bez textu (mumlanie), ale s hlasnými zvolaniami na správnom mieste. (Alláhu akbar a pod.) Zaradenie sa dá získať menovaním, alebo vyslúžením po prvom sústredení – vojenskom ťažení. Nominuje ho jahjabaši (vedúci) jeho skupiny – boelueku a oznamuje to čavuš- bašimu. Jeho nominácia sa nepreveruje, ale jahjabaši svojím slovom za neho ručí.

2. Povinnosti joldaša – uznaného spolubojovníka.
Označenie biele a červené pero.
Pozná a vie popísať vlastnú oddielovú zástavu a vie, čo je na nej napísané, aj keď to nevie po turecky, alebo arabsky. Vie ju nahrubo nakresliť a vie, aké znaky a farby uniforiem majú ostatné oddiely – boelueky. Vie, ako sa píše číslo jeho boelueku. Pozná svojich nadriadených a vie menom, kto je baš-jahjabaši. Ovláda streľbu aj s nabíjaním, ovláda aspoň sčasti šerm šabľou a to dokumentuje alebo predvedeným súbojom, alebo absolvovaním školy šable. Vie konať podľa všetkých povelov a rozumie, čo znamenajú – ale nemusí ich vedieť sám aktívne používať. Ovláda modlenie a rituálnu očistu, ale nemusí rozumieť slovám a nemusí vedieť predriekať prvú súru z hlavy. Musí sa ale vedieť k predriekanej pripojiť. Ovláda zdvorilosťa hygienu a má modlitebný koberček. Musí vedieť muslimsky jesť a má vlastnú lyžicu a misku. (ak mu miska nenahradí pohár, má ešte extra pohár). Zaradenie joldaš sa získava preskúšaním, alebo vyslúžením účasťou na troch sústredeniach – vojenských ťaženiach. Nominuje ho jahjabaši (vedúci) jeho skupiny a Jeničeri-effendi to individuálne, ale námatkovo kontroluje.

3. Povinnosti ihtijára - „starého kusa“. (Tie, ktoré mal joldaš má prirodzene zvládnuté!)
Označenie biele, červené a čierne pero na čiapke.
Pozná a vie napísať nápis alláh a arabské číslice, takže si vie prečítať čísla aj iných boeluekov, alebo má všetky čísla boeluekov vrátane ich písania prosto naučené naspamäť. Okrem vlastných nadriadených pozná aj mená a funkcie všetkých členov dívánu a veliacich ostatných oddielov. Vie aktívne používať povely, vie sa kompletne modliť vrátane prvej súry a zaspievať „ezán“ , má aprobáciu v šabli, alebo tri uznané súboje v šabli, musí mať vlastný ostrý nožík, alebo dýku na krájanie. Pohár má kožený – skladací.

4. Povinnosti odabašiho – onbašiho (desiatnika).
Velí vlastnej desiatke, preberá rozkazy od boeluek bašiho (karakoludžího) a riadi život desiatky : stará sa o jej výcvik a vystrojenosť, navrhuje na povýšenia a tresty, riadi spoločnú hygienu a organizuje jedlo. Ovláda aktívne všetky povely, je schopný predmodlievať a spievať ezán. Má veľký dávkovací rožtek na prach a pomôcky na čistenie a údržbu zbraní. Optimálne je to niektorý z ihtijárov, ale rozhodujúca je schopnosti viesť a veliť. Patrí teda k „chasseki“. Na junluku mu visí odznak - lyžička.

5. Povinnosti Baš-askera – vrchného vojaka.
Je to služobne najbližší prostý vojak po desiatnikovi a zároveň potenciálny káder na desiatnika. Zastupuje desiatnika v neprítomnosti a slúži Jeničeri-effendimu v poriadkovej službe, kým onbaši velí vlastným ľuďom.

6. Povinnosti Čorbadžiho – boeluekbašiho.
Medzi čorbadžim a boeluekbašim je zhoda a zároveň zásadný rozdiel. Čorbadži je hodnosť veliteľa oddielu - boelueku. Je to čestná hodnosť a uplatní sa najmä pri nástupoch a pochodoch – je to ten, ktorý vydáva rozkazy dôstojníkom a poddôstojníkom. Veliteľ oddielu, ktorý aj skutočne spravuje oddiel (organizačne a disciplinárne riadi) je boeluekbaši. Boeluekbašim ale môže byť akákoľvek hodnosť.
Napr. rovnako ním môže byť onbaši, ako karakolúdži, alebo jahjabaši. Jahjabaši je vedúci skupiny aj civilne, takže najčastejšie funkciu boeluekbašiho vykonáva on – ale nemusí. Vo vzťahu k našej jednotke je boeluekbašim baš-jahjabaši Ivan Kováč, ktorý plní tri (až štyri)funkcie: V slovenskom janičiarskom zbore je baš-jahjabašim, čiže vedúcim dívánu a tým i zboru. Zároveň je boeluekbašim, ba i čorbadžim pri nástupoch. V Tovarišstve však je podľa potreby aj onbašim-desiatnikom. Preto sa musí pre potreby výkonov nechať zastupovať.

7. Povinnosti Karakolúdžiho.
Predovšetkým zastupuje čorbadžiho (boeluekbašiho), vedie jeho agendu a vykonáva pre neho servis.

8. Jeničeri – effendi zaisťuje :
 1. Rozdelenie služieb a stráží na akciách – ťaženiach vrátane harmonogramu.
 2. Kontrolu a zaistenie poriadku na ťaženiach
 3. Kontrolu a ohodnotenie pripravenosti a výkonov jednotlivých janičiarov a organizuje ich preskúšnie.
 4. Zaisťuje, kontroluje a aktívne vytvára bezpečnostné predpisy, vydáva prach a schvaľuje zbrane.

Na základe svojho úradu má právo vylúčiť z akcie nedisciplinovaného, nespôsobilého, alebo nevystrojeného janičiara, alebo navrhnúť vyššie sankcie v díváne. Pomocníkmi sú mu baš-askeri vždy jeden v jednotlivom oddiele (boelueku).